Cestovné destinácie
  Ubytovacie možnosti

   VOP pre rezervácie pre

   Všeobecné podmienky pre rezervácie organizátora Adrialin

   stanovisko: 17.01.2020

   Pri rezervovaní sa text zmluvy neuloží. Môžete si uložiť všeobecné zmluvné podmienky, ktoré máte k dispozícii vo formáte PDF.

   1. právne vzťahy

   1.1 Právny vzťah medzi vami ako klientom a spoločnosťou Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Švajčiarsko, zapísanej na okresnom súde Luzern pod číslom CH-100.4.796.487-9 (ďalej nazývaná ADRIALIN) sa riadi zákonnými predpismi a nasledujúcimi podmienkami zájazdu (VOP), ktoré spĺňajú a dopĺňajú zákonné ustanovenia. Každý klient uznáva tieto podmienky pri prihlásení sa na zájazd za seba a za osoby prihlásené spolu s ním ako výhradne závazné.

   1.2 Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú kedykoľvek k nahliadnutiu v katalógu a on-line (tlačená verzia).

   2. Uzavretie nájomnej zmluvy

   2.1 Prihlásenie sa na zájazd môže uskutočniť plnoletá osoba písomne, ústne, telefonicky alebo online v ADRIALIN. Prihlásením sa na zájazd sa zaväzujete uzavrieť so spoločnosťou ADRIALIN nájomnú zmluvu, pričom ste ponukou viazaný až do písomného súhlasu alebo odmietnutia zo strany ADRIALINU. Nájomná zmluva sa realizuje online odoslaním potvrdenia rezervácie/faktúry v textovej forme ADRIALIN, ktoré sa uskutoční ihneď, najneskôr do 7 dní e-mailom. Upozornenie: automatické potvrdenie o príjme cestovnej prihlášky zo strany ADRIALIN prostredníctvom e-mailu, ktoré sa zasiela pri rezerváciách on-line, nie je potvrdením o rezervácii.

   2.2 Upozorňujeme na to, že podľa zákonných predpisov neexistuje na ponúkané služby právo odvolania, ale platia len zákonné práva na odstúpenie a výpoveď

   2.3 Cestovné kancelárie a iní poskytovatelia vystupujú len ako sprostredkovatelia.

   2.4 Pokiaľ nie je daný objekt k dispozícii, môže ADRIALIN ponúknuť zákazníkovi jednu alebo viacero vhodných alternatív. Touto novou ponukou nie ste viazaný vy ani ADRIALIN. Keď ju chcete prijať, postupujete ako pri novom prihlásení sa na zájazd.

   2.5 Pri rezervácii radi vyjdeme v ústrety želaniam zákazníka a postúpime ich prenajímateľovi, resp. prevádzkovateľovi. Dbajte však prosím na to, že ADRIALIN nemôže preberať zodpovednosť za ich splnenie. Zvláštne priania, ako sú rezervácie pod istou podmienkou a ústne vedľajšie dohody sú platné iba vtedy, ak ich ADRIALIN písomne potvrdí.

   3. Platba

   Počas rezervácie si môžete vybrať medzi nasledujúcimi variantami úhrady:

   • Platba bankovým prevodom
   • Platba kreditnou kartou
   • Platba inkasom (len v Nemecku)
   • Platba cez účet PayPal

   Pri krátkodobých rezerváciách počas posledných 21 dní pred nástupom na cestu, je možná len platba prostredníctvom PayPal, kreditnej karty alebo inkasa (len v Nemecku). Pritom sú online citlivé osobné údaje ako číslo kreditnej karty alebo číslo účtu, meno a adresa v službe šifruje technológiou SSL. Pokiaľ nám k platbe poskytnete údaje zo svojej kreditnej karty, súhlasíte s rezerváciou všetkých súm splatných pri zálohovej platbe a doplatku do 30 dní pred ich splatnosťou zo strany spoločnosti Adrialin GmbH na kreditnej karte.

   3.1 Platba

   3.1.1 Pri rezervácii je splatná okamžitá záloha. Doplatok je splatný 42. deň pred začiatkom zájazdu. Pri niektorých objektoch je možné konečnú platbu uskutočniť v miestnej mene (kuna) pri príchode priamo na mieste. Ak je táto možnosť v ponuke, oznámi sa Vám pri výpočte ceny. Výška zálohy a doplatku sa vám zobrazí po výpočte ceny na našej internetovej stránke a bude uvedená v potvrdení rezervácie. Pri krátkodobých rezerváciách, ktoré boli vykonané do 42 pred začiatkom zájazdu, je ihneď splatná celá cena. Pri objektoch, ktoré ponúkajú možnosť doplatku na mieste, sa tiež uhrádza iba záloha a zvyšok potom pri príchode na mieste v miestnej mene (Kuna).

   3.1.2 V prípade neskorého doručenia zálohy alebo zvyšnej čiastky, príp. celkovej nájomnej sumy pri krátkodobých rezerváciách môže ADRIALIN odmietnuť poskytnutie služieb. Navyše môže ADRIALIN po upomienke a stanovení lehoty zmluvu vypovedať. ADRIALIN môže ako odškodné požadovať storno poplatky podľa stupníc storna uvedených v bode 7.2, resp. 7.3, za predpokladu, že v tomto okamihu neexistujú nedostatky zájazdu, ktoré oprávňujú na odstúpenie.

   3.2 Pri platbe inkasom splnomocňujete spoločnosť ADRIALIN, za pomoci Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, inkasovať úhrady z uvedeného účtu prostredníctvom inkasa SEPA a poverujete svoj peňažný ústav, aby tieto inkasá uhradil. Lehota predbežného ohlásenia sa skracuje na jeden deň. Platia podmienky dohodnuté s vaším peňažným ústavom. Bankové inkaso nie je možné zo sporiacich účtov.

   3.3 Úhrada pri rezerváciách bez platby vopred
   Pri niektorých objektoch je v ponuke rezervácia bez platby vopred. Úhrada sa uskutoční v deň príchodu prostredníctvom kreditnej karty, ktorá bola overená pri rezervácii. Pri verifikácii sa autorizuje suma vo výške 2,00 EUR, ktorá sa ihneď znovu vystornuje. Cena zájazdu sa na uloženej kreditnej karte zarezervuje 30 dní pred príchodom, odpíše sa však až v deň príchodu. Alternatívne je možná platba cez PayPal. V tomto prípade sa celá suma zarezervuje pri rezervácii, odpíše sa v deň príchodu.

   3.4 Ak sa cena zájazdu zobrazuje v inej mene ako Euro, slúži cena v cudzej mene len na orientáciu.

   3.5 Pokiaľ ste urobili rezerváciu cez portál iného poskytovateľa a vykonali úhradu pre neho, riadia sa táto podľa ustanovení príslušného poskytovateľa. Informujte sa o tom u svojho poskytovateľa.

   4. Poukážky

   4.1 Pokiaľ disponujete zľavovým kódom na poukážku na okamžitú zľavu a chcete ho uplatniť pri rezervácii, musíte ho zadať pri rezervácii. Cena zájazdu sa tým zníži o príslušnú hodnotu poukážky. Dodatočné započítanie na existujúce rezervácie nie je možné.

   4.2 Pri poukážkach na vrátenie peňazí vám bude príslušná hodnota poukážky vyplatená po skončení zájazdu.

   4.3 Pokiaľ vám na základe nejakej akcie bola ponúknutá poukážka alebo sú určité objekty vypísané s poukážkou na vrátenie peňazí, platia príslušné podmienky poukážky.

   5. Doklady o pobyte

   5.1 Po obdržaní konečnej platby, prípadne celkovej nájomnej sumy, bude zákazníkovy doručený cestovný poukaz. V prípade, že konečná platba má byť uskutočnená na mieste, bude zákazníkovy cestovný poukaz doručený po uhradení zmluvej zálohy. Cestovný poukaz zákazníkovy slúži ako doklad o nájme pri komunikácii s cestovnou kanceláriou, s držiteľom kľúčov na mieste (recepcia, správca domu), príp. v hoteli alebo v dovolenkovom rezorte. Obsahuje popis cesty k zastupiteľskej cestovnej kancelárii alebo k dovolenkovému objektu, ich adresy, telefónne čísla a nahlasovacie časy. Zákazník si je vedomý toho, že zvyšné cestovné podklady mu budú doručené až po obdržaní celkovej sumy za prenájom dovolenkového ubytovania.

   5.2 Informujte nás prosím obratom, ak ste ako osoba prihlásená na zájazd najneskôr do 5 dní pred nástupom na cestu nedostali od nás Vaše podklady na cestu. V tomto prípade, za predpokladu, že ste zaplatili, Vám ich ihneď zašleme. Ak nás nebudete informovať a na základe chýbajúcich podkladov na cestu nenastúpite, musíme to považovať za spoplatnené odstúpenie od cesty.

   5.3 Pri rezerváciách bez platby vopred sa uskutočňuje zasielanie cestovných podkladov po úspešnej rezervácii ceny zájazdu na kreditnej karte uloženej pri rezervácii, resp. na účte PayPal uloženom pri rezervácii.

   5.4 Pokiaľ ste urobili rezerváciu cez portál iného poskytovateľa, je možné, že dokumenty k zájazdu nedostanete od ADRIALINu, ale od tohto iného poskytovateľa. Informujte sa o tom u svojho poskytovateľa.

   6. Služby, ceny

   6.1 Pre rozsah a druh služieb, ktoré má ADRIALIN poskytnúť v rámci nájomnej zmluvy, platia výlučne popisy, obrázky a ceny v katalógoch, resp. na internetových stránkach ADRIALIN, ktoré platia pre obdobie zájazdu, tak ako sa stali zmluvným základom, ako aj informácie v tejto súvislosti v potvrdení zájazdu. Vedľajšie dohody, ktoré menia rozsah zmluvných služieb, si vyžadujú výslovné potvrdenie v písomnej forme.

   6.2 Obce vyberajú paušálny poplatok, ktorý sa musí zaplatiť za osobu a deň a nazýva sa „miestny poplatok“ alebo „kúpeľný poplatok“. V popise objektu nájdete, či je tento už zahrnutý v cene alebo sa musí zaplatiť na mieste.

   6.3 Či sú nasledovné výkony a vedľajšie náklady obsiahnuté v cene, nájdete v príslušnom popise objektu: spotreba prúdu, vody a plynu, posteľnú bielizeň, konečné upratovanie a iné ďalšie výkony, ktoré sú ako také vypísané.

   6.4 Iné dodatočné služby sú vypísané ako také a platia sa na mieste.

   5.5 Pri odovzdávaní kľúčov sa môže požadovať primeraná suma (kaucia) ako zábezpeka na príp. škody. Jej vrátenie alebo vyúčtovanie sa uskutoční, keď sa ubytovacia jednotka a inventár pri ukončení pobytu vrátia v riadnom stave vyčistené.

   6.6 Záverečné upratovanie v prázdninových bytoch a prázdninových domoch vykonávajú vždy zákazníci, nezávisle od záverečného upratovania prenajímateľom. K záverečnému upratovaniu patrí umytie a uloženie riadu, odstránenie akýchkoľvek odpadkov a pozametanie všetkých priestorov, tak aby mohol byť prenajatý objekt odovzdaný v čistom pozametanom stave.

   6.7 Pri popisoch objektov sa upozorňuje na to, či sa v prenajatom objekte nachádzajú uteráky alebo si ich musíte priniesť. Utierky na riad v mnohých prípadoch poskytne prenajímateľ, vo všeobecnosti však odporúčame, aby ste si ich priniesli. Rovnako si spravidla musíte priniesť toaletný papier (s výnimkou hotelov), ako aj čistiace prostriedky.

   6.8 Ak sú k dispozícii prístelky a/alebo detské postele, nájdete pri danom popise objektu príslušnú informáciu. Prístelky a detské postele je každopádne potrebné objednať pri rezervovaní a spätne ich potvrdiť, pričom na potvrdení o zaplatení cesty treba uviesť príslušnú poznámku.

   6.9 Či je alebo nie je dovolené domáce zviera, nájdete tiež v príslušnom popise objektu. Domáce zviera musí byť v každom prípade prihlásené pri rezervácii, aj keď je podľa popisu dovolené. Dovolenie platí zásadne pre jedno domáce zviera. Keď domáce zvieratá nie sú dovolené, neznamená to nevyhnutne, že v dome, v dovolenkovom zariadení atď. nie je možné s domácimi zvieratami počítať alebo že sa vo vami rezervovanom objekte občas nedržia zvieratá. Ak sú domáce zvieratá zásadne dovolené, neznamená to automaticky, že sa môžu všade voľne pohybovať. V mnohých dovolenkových zariadeniach nie sú pre zvieratá prístupné, napr. okolie bazéna a trávnaté plochy, to isté platí pre reštaurácie a pod. Takisto môže existovať povinnosť mať psa na vôdzke. Psy majú tiež zakázaný vstup do bazénov samostatných domov. Úseky pláže alebo plážové zariadenia sú na mnohých miestach pre zvieratá uzavreté, takže v tomto bode je často potrebná mobilita.

   6.10 Pri mimoriadnych ponukách, napr. 14=10 alebo 7=5, pri percentuálnych zľavách z nájomnej ceny, pri akciách, ako napr. zľava za včasnú rezerváciu alebo špeciálnych ponukách je potrebné zaplatiť prípadné variabilné vedľajšie náklady za plnú dĺžku pobytu. Ak sa pobyt pri mimoriadnych ponukách prekrýva s dvoma cestovnými termínmi, stanoví sa ako zľava vždy nižšia týždenná alebo denná cena.

   6.11 Ak spoločnosť ADRIALIN sprostredkuje výslovne v cudzom mene programy iných poskytovateľov alebo jednotlivé služby cudzích poskytovateľov, napr. výlety, lety, požičané vozidlá atď., tak ADRIALIN ručí len za riadne sprostredkovanie, nie za samotné plnenie. Realizácia sprostredkovanej zmluvy a jej obsah sa riadia príslušnými zákonnými ustanoveniami a prípadne podmienkami príslušného zmluvného partnera.

   7. Zmeny v poskytovaní služieb

   7.1 Zmeny alebo odchýlky jednotlivých služieb od dohodnutého obsahu zmluvy o zájazde, ktoré sú nutné po uzavretí zmluvy a ktoré sme nespôsobili v zlom úmysle, sú dovolené, pokiaľ nie sú zmeny a odchýlky podstatné a nie sú na ujmu celkovému rázu objednaného zájazdu. Pokiaľ sa u zmenených služieb vyskytnú nedostatky, prípadné nároky na záruku zostávajú zachované.

   7.2 Práva uvedené v predchádzajúcom odseku Vám prináležia aj v prípade podstatnej zmeny cesty a je potrebné ich uplatniť hneď po oznámení podstatnej zmeny.

   7.3 Zmeny v rámci rezervácie (zvýšenie počtu osôb, ak je prípustné, predĺženie) vybaví ADRIALIN za príplatok 30 €. Iné zmeny rezervácie sa spracúvajú ako pri odstúpení.

   7.4.1 Zmeny rezervácie sa nemôžu vykonať posledných 7 dní pred príchodom. Prípadné zvýšené náklady, ktoré vzniknú na základe zmeny rezervácie za posledné 3 týždne pred príchodom, sa môžu uhradiť len kreditnou kartou.

   7.4.2 Zmeny rezervácie lodných zájazdov sú možné len do 60 dní pred nástupom na cestu. Poplatok za zmenu rezervácie činí 5 % potvrdenej ceny chartrovej plavby. Pri stornovaní jednotlivých osôb (zmena skutočného počtu účastníkov) od 3 dní pred nástupom na cestu sa musí rezervované stravovanie (polpenzia alebo plná penzia) zaplatiť v plnej výške aj za stornované osoby.

   8. stornovanie pobytu

   8. 1 Odstúpiť od rezervácie dovolenkového objektu je možné kedykoľvek pred termínom príchodu na miesto. Storno rezervácie síce nie je viazané na žiaden konkrétny formulár, avšak pre zabezpečenie spätnej sledovateľnosti pre obe zmluvné strany, sa odporúča vykonať storno rezervácie formou písomného oznámenia o odstúpení od rezervácie, alebo e-mailom so spätným potvrdením. Rozhodujúcim pre odstúpenie od rezervácie objektu je pritom moment doručenia oznámenia o odstúpení do spoločnosti ADRIALIN.

   8.2 Výška nášho nároku na poplatky za odstúpenie sa riadi aktuálnymi stornovacími podmienkami príslušného objektu. Tieto Vám budú oznámené po vykonanom výpočte ceny na našej internetovej stránke a uvedené vo Vašom potvrdení rezervácie.

   8.3 Na rozdiel od pravidiel uvedených pri odstúpení od zmluvy sa inak postupuje vtedy, ak využijete svoje právo uvedenia náhradného nájomcu. Predpokladom toho je však, aby spoločnosť ADRIALIN ako poskytovateľ včas pred začiatkom zájazdu predložila záväzné oznámenie, aby bolo možné uskutočniť potrebné zmeny dispozície. Ďalším predpokladom je, že náhradný nájomca spĺňa zvláštne požiadavky cesty a neprekáža zákonným predpisom, príp. úradným nariadeniam. Potvrdením zmeny mena poskytovateľom nastupuje do práv a povinnosti nájomnej zmluvy nový účastník. ADRIALIN Vám započíta náklady súvisiace s touto zmenou 30 Eur za každú operáciu.

   8.4 Ako nájomca môžete ADRIALINu ako poskytovateľovi preukázať, že nevznikla žiadna alebo podstatne menšia škoda ako sú požadované paušály.

   8.5 Pokiaľ ste urobili rezerváciu cez portál iného poskytovateľa, môžu byť splatné odlišné storno poplatky. Informujte sa o tom u svojho poskytovateľa.

   9. Odstúpenie/Výpoveď zo strany Adrialinu

   9.1 ADRIALIN môže pred začiatkom zájazdu odstúpiť od nájomnej zmluvy alebo po začiatku zájazdu vypovedať nájomnú zmluvu:

   1. bez dodržania lehoty, keď cestujúci napriek upozorneniu neustále narúša realizáciu zájazdu alebo svojím správaním ohrozuje iných alebo sa správa inak v rozpore so zmluvou.
   2. bez dodržania lehoty, keď je realizácia zájazdu výrazne sťažená, ohrozená alebo obmedzená v dôsledku vyššej moci alebo štrajku, ktorá/ý nebol/a pri uzavretí zmluvy predvídateľný/á

   Ak vypovie ADRIALIN nájomnú zmluvu podľa bodu a), cena zájazdu prepadá. Ak Adrialin vypovedá zmluvu podľa bodu b), zaplatené sumy sa hneď refundujú a ďalšie požiadavky sa výslovne vylučujú. Ak Adrialin vypovedá zmluvu podľa bodu b) v priebehu pobytu, refunduje sa Vám zodpovedajúca čiastka.

   9.2 Ak je vo zverejnení cesty alebo v iných podkladoch, ktoré sa stali obsahom zmluvy, stanovený minimálny počet účastníkov, potom ADRIALIN môže najneskôr do 22. dňa pred nastúpením na cestu od cestovnej zmluvy odstúpiť, ak sa tento počet nedosiahne Ak spoločnosť ADRIALIN v takom prípade odstúpi od nájomnej zmluvy, môže klient požadovať účasť na inom zájazde, pokiaľ je spoločnosť ADRIALIN schopná poskytnúť mu ho z vlastnej ponuky bez príplatku pre klienta. Inak sa zákazníkovi samozrejme bez meškania vrátia uskutočnené platby na cenu zájazdu.

   10. Vybavenie nájomných objektov

   10.1 V prázdninových bytoch a prázdninových domoch je spravidla k dispozícii kompletný riad a príbor pre dostatočný počet rezervovaných osôb. Chladnička patrí v každom prípade k základnému vybaveniu, a preto sa vždy výslovne neuvádza v popisoch objektu. Všetky ostatné technické domáce spotrebiče sú k dispozícii iba vtedy, ak sú výslovne uvedené v popise.

   10.2 Ak je možný príjem cez satelit alebo kábel, v texte to bude vyjadrené ako Sat-TV resp. Kabel-TV. Týmto však nie je bezpodmienečne zaručené, že je možné prijímať aj programy v jazyku zákazníka.

   10.3 Ak je v opise uvedený záhradný nábytok, nie je povinne k dispozícii jedna záhradná stolička na osobu. Lehátka a slnečníky sú výslovne uvedené v opise objektu, inak nie sú k dispozícii.

   10.4 Všetky ponúkané ubytovania sú povolené podľa miestnych a štátnych ustanovení pre ubytovanie. Prázdninové objekty sú vo všeobecnosti určené len na dovolenkové účely, čo sa prejavuje na type stavby a nábytku. Kúpeľňa a spálne sú oveľa menšie, postele iné ako ste zvyknutí. Mnohé veci sa riadia len účelnosťou. Cestujúci by mal myslieť na to, že v iných krajinách platia iné stavebné predpisy. Tak môže byť zábradlie na balkóne a schodoch podstatne nižšie, schody strmšie, okná a dvere nezodpovedajú obvyklej priemyselnej norme. Aj zvuková izolácia objektov nemusí byť taká, na akú ste zvyknutí, zodpovedá však miestnym danostiam, takže môže byť izolácia proti hluku rozličná. Prázdninové domy a prázdninové byty často počas roka obývajú aj prenajímatelia, takže môžu byť niektoré časti zariadenia uzamknuté, pretože sa v nich nachádza ich vlastníctvo. Pre nájomníkov však zostáva k dispozícii v každom prípade dostatok odkladacieho priestoru. Bežná medzinárodná klasifikácia hotelov podľa hviezdičiek odráža hotelový štandard a týka sa príslušných kategórií danej krajiny.

   10.5 Pri údajoch o metroch štvorcových s ohľadom na veľkosť bytu ide o približné údaje, ktoré sa môžu odlišovať až o 10 %. Údaje o veľkosti obsahujú aj základné plochy zariadení, ktoré sú určené na použitie vami ako cestujúcim. Sem patria predovšetkým aj plochy balkónov, lodžií, zimných záhrad alebo terás.

   11. Práva a povinnosti nájomníka

   11.1 Ako nájomcovia máte právo na používanie celého prenajatého objektu vrátane hnuteľností a úžitkových predmetov. Zaväzujete sa, že budete s prenajatým objektom a jeho inventárom, prípadne so spoločným zariadením zaobchádzať čo najšetrnejšie.

   11.2 Ak počas doby nájmu spôsobíte Vy alebo Váš sprievod či hostia škody, ste povinní ich uhradiť.

   12. počet osôb

   12.1 Prenajatý objekt nesmie obsadiť viac osôb, než je stanovené v katalógu a než bolo potvrdené na cestovnom doklade (s výnimkou dieťaťa do 2 rokov).

   12.2 Pri rozhodovaní má prenajímateľ právo odmietnuť, príp. vykázať nadpočetné osoby alebo požadovať príslušnú čiastku nájomnej ceny vrátane vedľajších nákladov.

   13. Časy príchodu a odchodu

   13.1 Čas príchodu je vždy v deň pricestovania, pokiaľ nie je uvedené inak, medzi 14 a 19 hod. V prípade, že nemôžete dodržať dohodnutý čas príchodu, nie je možné garantovať riadne prijatie.

   13.2 V deň odchodu musíte opustiť prenajatý objekt najneskôr o 10.00 hod. a odovzdať ho prenajímateľovi, príp. osobe, ktorú poveril.

   14. zodpovednosť

   14.1 Adrialin zodpovedá za starostlivú prípravu pobytu v rámci pravidiel obozretného a svedomitého podnikania.

   1. svedomitá príprava zájazdu
   2. starostlivý výber a kontrola poskytovateľov služieb
   3. správnosť popisu služieb
   4. riadne poskytnutie cestovných služieb dohodnutých podľa nájomnej zmluvy.

   14.2 Ručenie ADRIALIN za škody, ktoré nezahŕňajú telesnú ujmu, sa obmedzujú na trojnásobok cestovnej ceny, pokiaľ škoda nevznikla cestujúcemu úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti, príp. ak je ADRIALIN sám zodpovedný za škody vzniknuté cestujúcemu kvôli pochybeniu poskytovateľa služieb.

   14.3 Žiadosť o náhradu škody voči Adrialinu je vtedy limitovaná alebo vylúčená, keď sa na základe medzinárodných dohôd alebo príslušných zákonných predpisov, uplatnených na poskytnuté služby, môže podať len za určitých podmienok alebo s obmedzeniami alebo je za určitých podmienok vylúčená.

   14.4 V rámci zákonných ustanovení ste v prípade prípadných nedostatkov výkonov povinní urobiť všetko čo je vo Vašich silách, aby ste prispeli k odstráneniu poruchy a udržali prípadne vzniknuté škody na minimálnej úrovni alebo im zabránili. Okrem toho existuje predovšetkým povinnosť oznámiť reklamácie ihneď oddeleniam starostlivosti o zákazníka/kontaktným parterom, ktorí sú uvedený v cestovnej dokumentácii. V prípade zavineného zanedbania okamžitého oznámenia nedostatkov odpadá povinnosť poskytovateľa na zníženie ceny alebo náhradu škody.

   14.5 Poskytovatelia služby (majiteľ, držiteľ kľúčov, agentúra atď.) nemajú funkciu predstaviteľa Adrialinu a nie sú oprávnení preberať sťažnosti, ani sa k tomu vyjadrovať.

   14.6 Požiadavky týkajúce sa nedostatočného poskytovania služieb pri cestovaní môžete voči ADRIALIN uplatniť do jedného mesiaca po plánovanom ukončení zmluvy, pričom Vám najviac odporúčame písomnú formu. Vaša cestovná kancelária nie je oprávnená preberať nahlásenie požiadaviek týkajúcich sa poskytnutia záruky a náhrady škôd. Predpokladom je, že služby pri cestovaní alebo Vami prijaté náhradné služby neboli poskytnuté v súlade so zmluvou, že ste nedostatky ihneď nahlásili a nedošlo k dostatočnej náprave. Ak kvôli nedostatkom došlo k značnému obmedzeniu cesty, môžete vypovedať cestovnú zmluvu. Predpokladom spravidla je, že ste sa v primeranej lehote dožadovali nápravy u ADRIALIN, pričom táto lehota uplynula bezvýsledne.

   14.7 Za údaje v popisoch miesta nemôže ADRIALIN ručiť, pretože tieto nie sú predmetom zmluvy a nemá na ich vznik žiadny vplyv a takisto nemôže vykonať kontrolu ich správnosti.

   14.8 Medzi vami a spoločnosťou ADRIALIN platí dohodnutá premlčacia doba 6 mesiacov po zmluvne predpokladanom skončení zájazdu.

   14.9 Postúpenie nárokov voči ADRIALIN-u tretím osobám, aj manželským partnerom a príbuzným 1. stupňa je vylúčené. Rovnako je neprípustné súdne uplatňovanie nárokov účastníka cesty tretími osobami vo vlastnom mene.

   14.10 Poškodenia batožiny alebo oneskorenia doručenia pri leteckých zájazdoch alebo iných prepravách by sa mali ihneď oznámiť na mieste aj príslušnému prepravnému podniku a malo by sa vyžiadať písomné potvrdenie (napr. Lost Report pri leteckej preprave), aby sa predišlo strate nároku podľa medzinárodnej dohody.

   15. pokyny v súvislosti s cestovaním

   15.1 Pre vstup do Chorvátska, Talianska, Španielska, Francúzska, Rakúska a Turecka potrebujú štátni príslušníci členských štátov EU platný cestovný pas alebo občiansky preukaz (pri pobyte kratšom ako 30 dní).

   15.2 Štátni príslušníci krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, sú sami zodpovední za dodržiavanie všetkých, pre vykonanie cesty dôležitých predpisov z hľadiska víz, očkovania a cla. Všetky nevýhody, predovšetkým platenie nákladov pri odstúpení od cesty, ktoré vzniknú z nedodržania týchto predpisov, znášate Vy.

   15.3 Za príplatok vo výške 20,00 EUR vystavíme osobitné potvrdenia, ktoré sú potrebné na žiadosť o vízum. Tieto sa zašlú poštou.

   16. Kompetencia súdu

   16.1 Neúčinnosť jednotlivých ustanovení nájomnej zmluvy nemá za následok neúčinnosť celej nájomnej zmluvy.

   16.2 Zákazník môže poskytovateľa žalovať len v jeho sídle.

   16.3 Pre žaloby poskytovateľa voči klientovi je rozhodujúce bydlisko zákazníka. Za žaloby proti klientovi, resp. zmluvnému partnerovi nájomnej zmluvy, obchodníkom, právnickým osobám verejného alebo súkromného práva alebo osobám, ktoré majú svoje bydlisko alebo miesto zvyčajného pobytu v zahraničí alebo ktorých bydlisko alebo miesto zvyčajného pobytu nie je v čase podania žaloby známe, je ako miestne príslušný súd dohodnutý súd v sídle poskytovateľa.

   16.4 Vyššie uvedené ustanovenia neplatia,

   • pokiaľ zo zmluvne nepozmeňujúcich ustanovení medzinárodnej dohody, ktoré je možné aplikovať na nájomnú zmluvu medzi klientom a poskytovateľom, vyplýva niečo iné v prospech klienta alebo
   • pokiaľ sú na nájomnú zmluvu aplikovateľné, nepozmeňujúce ustanovenia v členskom štáte EÚ, do ktorého klient patrí, pre klienta výhodnejšie ako ustanovenia uvedené vyššie alebo príslušné zákonné predpisy.

   16.5 Európska komisia poskytuje platformu na online riešenie sporov (OS). Platformu nájdete na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naša e-mailová adresa znie: sk@adrialin.com .

   Doplnok k všeobecným obchodným podmienkam

   stanovisko: 28.11.2013

   Doplnok 1: Lodné zájazdy na motorových plachetniciach v Chorvátsku

   17.1 Všetky lode ponúkané spoločnosťou ADRIALIN spĺňajú podmienky chorvátskeho registra lodnej dopravy a ostatné zákonné predpisy, týkajúce sa ich stavu a ich bezpečnostného vybavenia. V záujme bezpečnosti môže dôjsť v prípadoch zásahu vyššej moci, napr. pri havárii alebo poruche motora, k zmenám priebehu zájazdu, použitiu inej lode alebo príchodu do najbližšieho prístavu, na čo budú cestujúci upozornení. Prípadné nároky na záruku ostávajú nedotknuté.

   17.2 Všetci účastníci zájazdu sa musia riadiť nariadeniami príslušného kapitána a vyveseného lodného poriadku. V opačnom prípade si kapitán vyhradzuje právo, požiadať hosťa o opustenie lode. Takisto sú všetci účastníci zájazdu povinní odovzdať kapitánovi v deň príchodu na loď pas.

   17.3 Na palubu nie je dovolené priniesť vlastné potraviny a nápoje, okrem ovocia a pečiva.

   17.4 Náklady za poškodenie zariadenia lode nesie hosť a uhrádzajú sa kapitánovi.

   17.5 V prípade reklamácií sa prosím obráťte na kapitána.

   17.6 Uteráky si musíte priniesť (v kabínach kategórie A a A+ dostanú hostia 2 uteráky za týždeň). Ďalšie uteráky je možné požičať za príplatok 3,00 eurá (uteráky), resp. 4,00 eurá (plážové uteráky).

   17.7 Kvôli špeciálnym podmienkam a požiadavkám na kotvenie v niektorých chorvátskych prístavoch kotvia lode bok po boku, takže cestujúci musia prechádzať medzerou medzi loďami, aby sa dostali na breh.V tomto prípade musia byť cestujúci pri prechádzaní zvlášť opatrní a robia tak na vlastné riziko.

   17.8 Účasť na cyklistických a turistických programoch sa uskutočňuje na vlastné riziko každého jednotlivého účastníka. Je uzrozumený s tým,že musí rešpektovať pokyny a rozhodnutia vedúceho zájazdu. Vedúci zájazdu si vyhradzuje právo zmeniť trasu na základe zlých poveternostných podmienok alebo na základe všeobecných poznatkov skupiny. Účastník preberá plnú zodpovednosť za požičaný bicykel a vybavenie, ktoré mu bude poskytnuté. Zaväzuje sa, že ho vráti v pôvodnom stave.

   Doplnok 2: ochrana proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty, (RRS)

   18.1 Ak sa zákazník rozhodne pre ochranu ADRIALIN proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty (RRS), sú tieto náklady splatné po vzniku cestovnej zmluvy.

   18.2.1 Ak ste si rezervovali možnosť ochrany pri nákladoch odstúpenia od cesty, nebudeme požadovať zmluvne dlžné stornovacie poplatky (mínus 20 % spoluúčasť), ak účastník nenastúpi na cestu z nasledovných dôvodov:

   • Smrť, ťažký úraz, nečakané vážne ochorenie alebo neznášanlivosť voči očkovaniu účastníka cesty;
   • poškodenie majetku účastníka zájazdu v dôsledku požiaru, živelnej pohromy alebo trestných činov tretích osôb, pokiaľ je škoda veľká alebo na zistenie škody je nutná prítomnosť účastníka zájazdu;
   • nečakaná výpoveď pracovného pomeru zamestnávateľom v dôsledku situácie v podniku, pokiaľ je s tým spojená strata pracovného miesta účastníka zájazdu;
   • prijatie pracovného pomeru účastníkom zájazdu, pokiaľ bol tento pri rezervácii zájazdu nezamestnaný a úrad práce s cestou súhlasil;
   • nečakané povolanie účastníka zájazdu do základnej vojenskej služby, do civilnej služby alebo do vykonávania s týmto spojenej povinnej služby, pokiaľ sa termín nedá presunúť a účastník zájazdu nemôže získať náhradu stornovacích poplatkov od tretej osoby;
   • opakovanie nezložených skúšok účastníka zájazdu na škole či univerzite, ak opakovanie skúšky slúži na zabránenie predĺženia navštevovania školy alebo štúdia, zájazd bol rezervovaný pred termínom nezloženej skúšky a termín opravnej skúšky spadá do časového obdobia rezervovaného zájazdu;
   • ťažký úraz, nečakané ťažké ochorenie alebo neznášanlivosť voči očkovaniu na zájazd prihláseného psa účastníka zájazdu.

   18.2.2 To isté platí pre každého spolucestujúceho, ktorý si spoločne s účastníkom cesty objednal cestu ako aj ochranu proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty.

   18.2.3 Dôvody uvedené pod bodmi a) a b) ďalej zodpovedajúco platia, keď sú dotknutí príslušníci účastníka zájazdu alebo rovnocenného spolucestujúceho alebo tí, ktorí sa starajú o maloleté deti, ktoré sa zájazdu nezúčastňujú alebo príslušníkov vyžadujúcich opateru namiesto účastníka zájazdu alebo pridruženého spolucestujúceho. Ak si zájazd rezervovali spoločne viac ako 4 osoby, platí ochrana proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty len pre toho účastníka zájazdu alebo pridruženého spolucestujúceho, ktorého príslušníci alebo opatrujúce osoby sú dotknutí.

   18.3 Účastník cesty a každý k nemu patriaci spolucestujúci je povinný,

   • po tom čo nastane dôvod pre odstúpenie, je nutné zájazd bez meškania stornovať, aby boli stornovacie náklady čo najnižšie;
   • ťažký úraz, nečakané vážne ochorenie a neznášanlivosť voči očkovaniu preukázať lekárskym vysvedčením, psychiatrické ochorenia lekárskym vysvedčením od psychiatra, smrť úmrtným listom. Na požiadanie je nutné predložiť vysvedčenie od odborného lekára a potvrdenie o práceneschopnosti a otázku neschopnosti nastúpenia na cestu v dôsledku ťažkého úrazu alebo nečakaného vážneho ochorenia dať preveriť na základe posudku odborného lekára. Vyšetrujúci lekári sa musia za týmto účelom oslobodiť od svojej povinnosti mlčanlivosti;
   • pri strate práce predložiť výpoveď od zamestnávateľa;
   • pri uzavretí pracovného pomeru predložiť potvrdenie úradu práce o súhlase so stornovaním zájazdu;
   • zabrániť všetkému, čo by mohlo viesť k zbytočnému zvyšovaniu nákladov;
   • Nároky na náhradu škody voči tretím osobám vo výške stornovacích nákladov odstúpiť poskytovateľovi.

   18.4 V prípade, že účastník zájazdu alebo pridružený spolucestujúci poruší tieto povinnosti, odpadá ochrana proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty. Toto neplatí, keď účastník zájazdu alebo pridružený spolucestujúci preukáže, že nekonal ani úmyselne ani z hrubej nedbanlivosti. Toto ďalej neplatí, keď účastník zájazdu alebo pridružený spolucestujúci preukáže, že konal len z hrubej nedbanlivosti a porušenie povinnosti nemá kauzálny dopad na výšku stornovacích nákladov.

   18.5 Spoluúčasť, ktorú znáša účastník zájazdu alebo pridružený spolucestujúci, činí pre každý vzniknutý prípad ochrany proti stornovacím nákladom pri odstúpení od cesty 20 % škody, ktorá má byť nahradená.

   Všeobecné obchodné podmienky pre sprostredkované ponuky

   stanovisko: 26.04.2019

   Nasledujúce podmienky upravujú právny vzťah medzi vami ako klientom a spoločnosťou Adrialin GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Švajčiarsko (ďalej ADRIALIN) a sú súčasťou zmluvy o zájazde.

   Tieto podmienky platia pre

   • sprostredkované rezervácie Len ubytovanie iného poskytovateľa. Platba sa uskutoční u príslušného poskytovateľa alebo na mieste.
   • Sprostredkovanie vozidla na prenájom spoločnosti Sunny Cars GmbH.

   Pri rezervovaní sa text zmluvy neuloží. Všeobecné zmluvné podmienky, ktoré máte k dispozícii vo formáte PDF, si môžete uložiť sami.

   1. Postavenie spoločnosti Adrialin a právny vzťah

   1.1 Pokiaľ si rezervujete ubytovanie iného poskytovateľa alebo nájomné vozidlo u SunnyCars, neusporiada ADRIALIN tieto zájazdy na vlastnú zodpovednosť v zmysle zákonných ustanovení o zájazdoch a vstupuje do postavenia sprostredkovateľa medzi vami a poskytovateľom. Ako takí ručíme za riadne sprostredkovanie cestovných služieb ponúkaných na tomto portáli podľa zákonných predpisov a existujúcich podmienok sprostredkovania. Z týchto vyplývajú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou ADRAILIN a vami.

   1.2 S rezerváciou ponúkate príslušnému poskytovateľovi záväzné uzavretie zmluvy o prenájme a ubytovaní. Vzájomné práve a povinnosti medzi vami a poskytovateľom služieb vyplývajú zo zákonných ustanovení a jeho všeobecných obchodných podmienok, ktoré sa vám zobrazia počas procesu rezervácie a ktoré akceptujete. V nich nájdete, okrem iného, predpisy o úhrade ceny zájazdu a o stornovaní.

   2. Zmluva o sprostredkovaní

   2.1 Rezerváciu môžu urobiť plnoleté osoby písomne, ústne, telefonicky alebo online. Svojou rezerváciou poverujete spoločnosť Adrialin obstaraním požadovanej cestovnej služby u príslušného poskytovateľa. Pritom záväzne ponúkate príslušnému poskytovateľovi uzavretie zmluvy.

   2.2 ADRIALIN ručí len za riadne sprostredkovanie rezervovanej služby, nie však za jej poskytnutie. To je súčasť zmluvy medzi vami a príslušným poskytovateľom.

   2.3 Priania zákazníkov pri rezervácii radi prijmeme a postúpime ich poskytovateľovi služieb. Berte však do úvahy, že ani ADRIALIN ani poskytovateľ nemôže ručiť za ich splnenie.

   2.4 Za účelom sprostredkovania nás splnomocňujete, aby sme vo vašom mene podali poskytovateľovi určujúce vysvetlenia. Toto platí predovšetkým aj pre zmeny rezervácií alebo stornovanie po poverení z vašej strany.

   3. Kontrola a oprava rezervačných údajov

   3.1 Ako cestujúci ste povinný uistiť sa pred kliknutím na „rezervovať s povinnosťou platby“, že sú údaje o zájazde, ako aj Vaše osobné údaje správne a presné.

   3.2 Po rezervácii dostanete potvrdenie o doručení so zhrnutím vašej rezervácie a vašimi údajmi. Aj tu sa ešte raz zaväzujete, že údaje po prijatí potvrdenia o doručení skontrolujete a v prípade nezrovnalostí nás budete ihneď kontaktovať, aby sme mohli zariadiť okamžitú nápravu.

   3.3 V prípade dodatočnej zmeny sa môžu zvýšiť poplatky poskytovateľov, ktoré vám budú vyfakturované.

   4. Realizácia platby

   4.1 Platba sa uskutočňuje priamo príslušnému poskytovateľovi. Po rezervácii alebo na mieste dostanete faktúru poskytovateľa.

   4.2 Pokiaľ je to možné, postúpime pri rezervácii nájomného vozidla, ktorú urobíte v súvislosti s rezerváciou ubytovania alebo paušálneho zájazdu, tam uvedený variant úhrady spoločnosti Sunny Cars.

   4.2.1 Pokiaľ za ubytovanie alebo paušálny zájazd zaplatíte dlhopisom, výslovne súhlasíte s postúpením vášho bankového spojenia na Sunny Cars na odpísanie ceny prenajatého vozidla.

   4.2.2 Pokiaľ za ubytovanie alebo paušálny zájazd zaplatíte kreditnou kartou, budete na úhradu ceny prenajatého vozidla presmerovaný na osobitný platobný formulár Sunny Cars, v ktorom si ešte raz môžete zadať svoje údaje na úhradu ceny za prenajaté vozidlo spoločnosťou Sunny Cars alebo si zvoliť iný spôsob platby.

   4.2.3 Pokiaľ ste za ubytovanie alebo paušálny zájazd zaplatili prostredníctvom PayPal, postúpime tejto spôsob platby spoločnosti Cars. Pri potvrdení rezervácie zo strany Sunny Cars sa vám odošle odkaz, cez ktorý môžete potvrdiť plabu spoločnosti Sunny Cars na svojom účte PayPal.

   4.3 Ak sa platba uskutočňuje na mieste, musí sa zaplatiť v príslušnej štátnej mene.

   5. Zmeny existujúcich rezervácií

   5.1 Či a za akých podmienok sú možné zmeny na existujúcej rezervácii, upravujú všeobecné obchodné podmienky poskytovateľa.

   5.2 Splatné poplatky za zmenu rezervácie alebo odstúpenie sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovateľa.

   5.3 Požiadavky na zmenu rezervácie za vás radi postúpime poskytovateľovi. Z dôvodov preukázateľnosti pre obidve strany vám odporúčame, aby ste nám svoju požiadavku na zmenu poslali písomne.

   6. Storno zájazdu a predčasné prerušenie zájazdu

   6.1 Ako cestujúci môžete kedykoľvek pred začiatkom zájazdu odstúpiť od rezervácie. Spravidla si za to poskytovatelia účtujú storno poplatky. Výška splatných poplatkov za odstúpenie je uvedená vo všeobecných obchodných podmienkach poskytovateľa služieb.

   6.2 Stornovanie sa môže realizovať prostredníctvom nás. Síce nie je odstúpenie viazané na určitú formu, odporúčame Vám, aby ste nám stornovanie zájazdu poslali v písomnej forme, z dôvodov preukázateľnosti pre obidve strany. Rozhodujúce pre stornovanie zájazdu je doručenie vyhlásenia o odstúpení.

   6.3 Odporúčame Vám uzavrieť poistenie pre prípad stornovania zájazdu, ktoré v prípade stornovania prevezme poplatky, ktoré sa musia zaplatiť.

   6.4 V prípade predčasného prerušenia zájazdu spravidla poskytovateľ neposkytuje náhradu za nevyužité služby. Tu vám odporúčame uzavretie poistenie v prípade predčasného prerušenia zájazdu.

   7. Turistické služby

   7.1 Druh a rozsah zmluvne zavinených cestovných služieb smerujte podľa popisu zájazdu a všeobecných obchodných podmienok poskytovateľovi.

   7.2 Za poskytnutie služieb zájazdu je zodpovedný samotný poskytovateľ.

   8. Ručenie a premlčanie

   8.1 Pri rezervácii ponúk iného poskytovateľa vstupuje ADRIALIN do pozície sprostredkovateľa. Zmluvný partner a zodpovedný za poskytnutie zmluvne zavinenej cestovnej služby je príslušný poskytovateľ. Spoločnosť ADRIALIN ručí v rámci povinnosti starostlivosti riadneho obchodníka iba za riadne sprostredkovanie týchto služieb.

   8.2 Zmluvné ručenie spoločnosti ADRIALIN ako sprostredkovateľa zo zmluvy o sprostredkovaní je pri poškodeniach klienta, ktoré nie sú škodami na tele, obmedzená na trojnásobok ceny zájazdu sprostredkovanej služby, pokiaľ nebolo poškodenie klienta spôsobené spoločnosťou ADRIALIN či už úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti.

   8.3 Prosíme Vás, aby ste si prípadné nároky voči spoločnosti ADRIALIN uplatnili ihneď, avšak najneskôr mesiac po skončení zájazdu.

   8.4 Nároky na náhradu škody voči spoločnosti ADRIALIN zo sprostredkovania zájazdu, ktoré sa netýkajú poškodenia života alebo zdravia, vrátane zmluvných nárokov na bolestné, ktoré sa netýkajú porušenia povinností z nedbanlivosti spoločnosťou ADRIALIN alebo úmyselného porušenia povinností alebo porušenia z nedbanlivosti zákonného zástupcu alebo poverených osôb spoločnosti ADRIALIN alebo porušenia povinností z hrubej nedbanlivosti zákonného zástupcu alebo poverených osôb spoločnosti ADRIALIN, sa premlčia po roku. Inak platia zákonné ustanovenia o premlčaní.

   8.5 Nároky kvôli poskytnutiu cestovných služieb v rozpore so zmluvou sa musia smerovať poskytovateľovi služieb do jedného mesiaca po zmluvne predpokladanom ukončení.

   9. Vstupné víza, predpisy o očkovaní a colné predpisy

   9.1 Ste sami zodpovední za dodržiavanie všetkých vízových, očkovacích a colných predpisov, ktoré sú dôležité pre realizáciu zájazdu.

   9.2 Informujte sa včas o ustanoveniach, ktoré platia pre vás. Za poskytnutie informácií o platných ustanoveniach o vstupe do krajiny je zodpovedný poskytovateľ. Okrem toho nájdu nemeckí štátni občania informácie o tom na internetovej stránke ministerstva zahraničných vecí SRN (https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit). Príslušníkom iných štátov odporúčame, aby sa informovali na príslušných veľvyslanectvách alebo konzulátoch.

   9.3 Pokiaľ je k tomu možné nájsť informácie v tomto internetovom výstupe, nepreberá spoločnosť ADRIALIN záruku za úplnosť a správnosť údajov.

   9.4 Všetky nedostatky, predovšetkým platba storno poplatkov, ktoré vyplývajú z nerešpektovania týchto predpisov, idú na Vašu ťarchu.

   10. Ochrana údajov

   Informácie o téme bezpečnosti údajov a zaobchádzaní s vašimi osobnými údajmi nájdete v našich Ochrana údajov

   11. Záverečné ustanovenia

   11.1 Neúčinnosť jednotlivých ustanovení zmluvy s príslušným poskytovateľom nemá za následok neúčinnosť ostatných ustanovení alebo zmluvy o sprostredkovaní.

   11.2 Klient môže spoločnosť ADRIALIN žalovať len v sídle firmy.

   11.3 Pre žaloby spoločnosti ADRIALIN voči klientovi je rozhodujúce bydlisko klienta. Za žaloby proti klientom, resp. zmluvným partnerom zmluvy o sprostredkovaní, ktorí sú obchodníci, právnicke osoby verejného alebo súkromného práva alebo osoby, ktoré majú bydlisko alebo zvyčajný pobyt v zahraničí, alebo ktorých bydlisko alebo zvyčajný pobyt v čase vznesenia žaloby nie je známy/e, je dohodnutá príslušnosť súdu v sídle spoločnosti ADRIALIN.

   11.4 Vyššie uvedené ustanovenia neplatia,

   • keď a pokiaľ zo zmluvne nedojednateľných ustanovení medzinárodnej dohody, ktoré je možné aplikovať na zmluvu o sprostredkovaní medzi klientom a sprostredkovateľom, vyplýva niečo iné v prospech klienta alebo
   • keď a pokiaľ sú na zmluvu o sprostredkovaní aplikovateľné, nie nezáväzné ustanovenia v členskom štáte EÚ, do ktorého klient patrí, pre klienta výhodnejšie ako vyššie uvedené ustanovenia alebo príslušné zákonné predpisy.
   Všeobecné obchodné podmienky pre rezerváciu leteckých paušálnych zájazdov

   stanovisko: 09.10.2018

   Nasledujúce podmienky upravujú právny vzťah medzi vami ako klientom a spoločnosťou (ďalej ADRIALIN BLUE) a sú súčasťou zmluvy o zájazde. Pri rezervovaní sa text zmluvy neuloží. Môžete si uložiť všeobecné zmluvné podmienky, ktoré máte k dispozícii vo formáte PDF.

   1. právne vzťahy

   1.1 Právny vzťah medzi vami ako klientom a spoločnosťou Adrialin Blue GmbH, Werftestrasse 4, 6005 Luzern, Švajčiarsko, zapísanej na okresnom súde Luzern pod číslom CH-100.4.805.078-4 (ďalej nazývaná ADRIALIN BLUE, „usporiadateľ zájazdu“ alebo „usporiadateľ“) sa riadi zákonnými predpismi a nasledujúcimi podmienkami zájazdu (VOP), ktoré spĺňajú a dopĺňajú zákonné ustanovenia. Každý klient uznáva tieto podmienky pri prihlásení sa na zájazd za seba a za osoby prihlásené spolu s ním ako výhradne záväzné.

   1.2 VOP si kedykoľvek môžete prečítať v katalógu a online (verzia pre tlač)

   2. Uzatvorenie cestovnej zmluvy

   2.1 Prihlásenie sa na zájazd môže uskutočniť plnoletá osoba písomne, ústne, telefonicky alebo online v ADRIALIN BLUE. Prihlásením na cestu ponúkate ADRIALIN BLUE závazné uzatvorenie cestovnej zmluvy, pričom sa zaväzujete k ponuke ADRIALIN BLUE až do písomného prísľubu alebo odrieknutia. Cestovná zmluva Vám bude spoločnosťou ADRIALIN BLUE doručená písomne elektronickou poštou a síce ako potvrdenie rezervácie/faktúra najneskôr do 7 dní od Vášho odoslania rezervácie. Upozornenie: automatické potvrdenie o doručení prihlásenia sa na zájazd zo strany ADRIALIN BLUE e-mailom, ktoré sa odosiela pri online rezerváciách, nie je potvrdenie rezervácie.

   2.2 Upozorňujeme na to, že podľa zákonných predpisov neexistuje právo odvolania ponúkaných služieb, platia len zákonné právo na odstúpenie od zmluvy a výpovedné právo.

   2.3 Cestovné kancelárie vystupujú iba ako sprostredkovatelia.

   2.4 Ak objekt nie je k dispozícii, môže spoločnosť ADRIALIN BLUE klientovi ponúknuť jednu alebo viaceré zodpovedajúce alternatívy. Touto novou ponukou nie ste viazaný vy ani organizátor zájazdu. Keď ju chcete prijať, postupujete ako pri novom prihlásení sa na zájazd.

   2.5 Pri rezervácii radi vyjdeme v ústrety želaniam zákazníka a postúpime ich prenajímateľovi, resp. prevádzkovateľovi. Nezabudnite však, že spoločnosť ADRIALIN BLUE nemôže ručiť za ich splnenie. Špeciálne želania, ako aj rezervácie s podmienkou a vedľajšie dohody platia len vtedy, keď sú spoločnosťou ADRIALIN BLUE písomne potvrdené.

   3. Platba

   Počas rezervácie si môžete vybrať medzi nasledujúcimi variantami úhrady:

   • Platba kreditnou kartou
   • Platba inkasom (len s nemeckým alebo rakúskym bankovým účtom)
   • Platba cez účet PayPal
   • Platba okamžitým prevodom.

   Pritom sú online citlivé osobné údaje ako číslo kreditnej karty alebo číslo účtu, meno a adresa v službe šifruje technológiou SSL.

   3.1 Platba

   3.1.1 Pri rezervácii je splatná okamžitá záloha. Doplatok je splatný 42. deň pred začiatkom zájazdu. Výška zálohy a doplatku sa vám zobrazí po výpočte ceny na našej internetovej stránke a bude uvedená v potvrdení rezervácie. Pri krátkodobých rezerváciách, ktoré boli vykonané do 42 pred začiatkom zájazdu, je ihneď splatná celá cena

   3.1.2 V prípade, že platba pre ADRIALIN BLUE nebude uhradená včas, môže spoločnosť ADRIALIN BLUE služby odoprieť. Okrem toho môže spoločnosť ADRIALIN BLUE po upomienke a určení lehoty zmluvu vypovedať. Usporiadateľ môže ako odškodné požadovať storno poplatky podľa stupníc storna uvedených v bode 7.2, resp. 7.3, za predpokladu, že v tomto okamihu neexistujú nedostatky zájazdu, ktoré oprávňujú na odstúpenie.

   3.2 Platba inkasom (len s nemeckým alebo rakúskym bankovým účtom)
   Pri platbe inkasom splnomocňujete spoločnosť ADRIALIN BLUE, za pomoci Sparkasse Baden-Baden – Gaggenau, inkasovať úhrady z uvedeného účtu prostredníctvom inkasa SEPA a poverujete svoj peňažný ústav, aby tieto inkasá uhradil. Lehota predbežného ohlásenia sa skracuje na jeden deň. Platia podmienky dohodnuté s vaším peňažným ústavom. Bankové inkaso nie je možné so sporiacich účtov.

   3.3 Platba okamžitým prevodom
   Pri platbe okamžitým prevodom budete počas rezervácie presmerovaný na formulár prevodu, prostredníctvom ktorého potvrdíte zadaním svojich údajov online bankingu úhradu v prospech bankového účtu nášho poskytovateľa platobných služieb BS PAYONE. Vašu platbu následne BS PAYONE postúpi na ADRIALIN BLUE. Pokiaľ je pre rezerváciu splatný doplatok v neskoršom termíne, dostanete pri potvrdení rezervácie naše bankové spojenie na úhradu doplatku.

   3.4 Platba kreditnou kartou
   Pokiaľ ste nám na účely platby poskytli údaje o svojej kreditnej karte, súhlasíte s rezerváciou splatných súm pre zálohu a doplatok až 30 dní pred ich splatnosťou zo strany spoločnosti Adrialin Blue GmbH na kreditnej karte.

   3.5 Informácia o poistení peňazí zákazníkov
   Vaše zaplatené úhrady sú zaistené poistením peňazí zákazníkov Swiss Travel Security, Zürcherstrasse 49, 8903 Birmensdorf, Švajčiarsko, Tel.: +41 (0)44 439 60 60. V prípade insolventnosti organizátora je potrebné, aby ste svoju pohľadávku uplatnili do 60 dní po zájazde u poistovateľa peňazí zákazníkov a predložili výlučne originálne podklady k zájazdu (potvrdenie rezervácie, faktúru atď.) a potvrdenia o úhrade.
   Ďalšie informácie nájdete na https://star.ch/swiss-travel-security-sts

   3.6 Ak sa cena zájazdu zobrazuje v inej mene ako Euro, slúži cena v cudzej mene len na orientáciu.

   4. Doklady o pobyte

   4.1 Gegen Zahlung des Reisepreises, wird dem Kunden der Reisegutschein zugeschickt. Der Reisegutschein weist Sie gegenüber dem Leistungsträger als Berechtigten zur Nutzung der gebuchten Leistungen aus. Dieser enthält ggf. eine Wegbeschreibung zum betreuenden Reisebüro oder zum gebuchten Objekt, deren Adresse und Telefonnummern und die Check-In-Zeiten. Ferner finden Sie auf diesem sämtliche wichtigen Informationen zu Ihrem Flug und ggf. zu Ihrem gebuchten Transfer. Der Kunde sollte beachten, dass die restlichen Reiseunterlagen erst nach vollständigem Zahlungseingang versandt werden.

   4.2 Informujte nás prosím obratom, ak ste ako osoba prihlásená na zájazd najneskôr do 5 dní pred nástupom na cestu nedostali od nás Vaše podklady na cestu. V tomto prípade, za predpokladu, že ste zaplatili, Vám ich ihneď zašleme. Ak nás nebudete informovať a na základe chýbajúcich podkladov na cestu nenastúpite, musíme to považovať za spoplatnené odstúpenie od cesty.

   5. Služby, ceny

   5.1 Za rozsah a druh služieb poskytnutých v rámci zmluvy o zájazde spoločnosťou ADRIALIN BLUE platia výlučne popisy, obrázky a údaje o cenách v katalógoch, resp. na internetových stránkach ADRIALIN BLUE, ktoré sú platné pre obdobie zájazdu tak, ako sa stali základom zmluvy, ako aj s tým súvisiace údaje v potvrdení zájazdu. Vedľajšie dohody, ktoré menia rozsah zmluvných služieb, si vyžadujú výslovné potvrdenie v písomnej forme.

   5.2 Či sú nasledovné výkony a vedľajšie náklady obsiahnuté v cene, nájdete v príslušnom popise objektu: spotreba prúdu, vody a plynu, posteľnú bielizeň, konečné upratovanie a iné ďalšie výkony, ktoré sú ako také vypísané.

   5.3 Iné dodatočné služby sú vypísané ako také a platia sa na mieste.

   5.4 Pri odovzdávaní kľúčov sa môže požadovať primeraná suma (kaucia) ako zábezpeka na príp. škody. Jej vrátenie alebo vyúčtovanie sa uskutoční, keď sa ubytovacia jednotka a inventár pri ukončení pobytu vrátia v riadnom stave vyčistené.

   5.5 Záverečné upratovanie v prázdninových bytoch a prázdninových domoch vykonávajú vždy zákazníci, nezávisle od záverečného upratovania prenajímateľom. K záverečnému upratovaniu patrí umytie a uloženie riadu, odstránenie akýchkoľvek odpadkov a pozametanie všetkých priestorov, tak aby mohol byť prenajatý objekt odovzdaný v čistom pozametanom stave.

   5.6 Pri popisoch objektov sa upozorňuje na to, či sa v prenajatom objekte nachádzajú uteráky alebo si ich musíte priniesť. Utierky na riad v mnohých prípadoch poskytne prenajímateľ, vo všeobecnosti však odporúčame, aby ste si ich priniesli. Rovnako si spravidla musíte priniesť toaletný papier (s výnimkou hotelov), ako aj čistiace prostriedky.

   5.7 Ak sú k dispozícii prístelky a/alebo detské postele, nájdete pri danom popise objektu príslušnú informáciu. Prístelky a detské postele je každopádne potrebné objednať pri rezervovaní a spätne ich potvrdiť, pričom na potvrdení o zaplatení cesty treba uviesť príslušnú poznámku.

   5.8 Či je alebo nie je dovolené domáce zviera, nájdete tiež v príslušnom popise objektu. Domáce zviera musí byť v každom prípade prihlásené pri rezervácii, aj keď je podľa popisu dovolené. Dovolenie platí zásadne pre jedno domáce zviera. Keď domáce zvieratá nie sú dovolené, neznamená to nevyhnutne, že v dome, v dovolenkovom zariadení atď. nie je možné s domácimi zvieratami počítať alebo že sa vo vami rezervovanom objekte občas nedržia zvieratá. Ak sú domáce zvieratá zásadne dovolené, neznamená to automaticky, že sa môžu všade voľne pohybovať. V mnohých dovolenkových zariadeniach nie sú pre zvieratá prístupné, napr. okolie bazéna a trávnaté plochy, to isté platí pre reštaurácie a pod. Takisto môže existovať povinnosť mať psa na vôdzke. Psy majú tiež zakázaný vstup do bazénov samostatných domov. Úseky pláže alebo plážové zariadenia sú na mnohých miestach pre zvieratá uzavreté, takže v tomto bode je často potrebná mobilita.

   5.9 Pri mimoriadnych ponukách, napr. 14=10 alebo 7=5, pri percentuálnych zľavách z nájomnej ceny, pri akciách, ako napr. zľava za včasnú rezerváciu alebo špeciálnych ponukách je potrebné zaplatiť prípadné variabilné vedľajšie náklady za plnú dĺžku pobytu. Ak sa pobyt pri mimoriadnych ponukách prekrýva s dvoma cestovnými termínmi, stanoví sa ako zľava vždy nižšia týždenná alebo denná cena.

   5.10 V cene zájazdu sú zahrnuté lety pre všetky osoby prihlásené pri rezervácii v ekonomickej triede. Na dospelého a dieťa od 2 rokov je povolený uvedený kus batožiny s maximálnou hmotnosťou určenou leteckou spoločnosťou a jedna malá príručná batožina. Rešpektujte pritom ustanovenia o batožine príslušnej leteckej spoločnosti.

   5.11 Nezabudnite, prosím, že transfere pre všetkých prihlásených účastníkov zájazdu je zahrnutý v cene zájazdu len vtedy, pokiaľ ste si transfer vybrali pri rezervácii. Doby transferu, ktoré sú uvádzané v ponukách a dokladoch k rezervácii, ide o odhadované časy v strednej intenzite premávky. Upozorňujeme na to, že sú tu možné odchýlky, v závislosti od dopravnej situácie.

   5.12 Ak spoločnosť ADRIALIN BLUE sprostredkuje výslovne v cudzom mene programy iných organizátorov zájazdov alebo jednotlivé služby cudzích poskytovateľov, napr. výlety, lety, prenajaté vozidlá, poistenia storna atď., zodpovedá ADRIALIN BLUE za riadne sprostredkovanie, nie za službu samotnú. Realizácia sprostredkovanej zmluvy a jej obsah sa riadia príslušnými zákonnými ustanoveniami a prípadne podmienkami príslušného zmluvného partnera.

   5.13 Ako cestujúci akceptujete dodatočné zvýšenie ceny až o 8 % do 20 dní pred začiatkom zájazdu, pokiaľ sa toto týka zvýšenia ceny dopravy, zvýšenia daní a iných poplatkov za zájazd alebo zmeny výmenného kurzu, ktorý je pre zájazd smerodajný. Samozrejme každý cestujúci môže preukázať, že sa uvedené súčasti ceny dodatočne znížili a v takomto prípade má nárok na dodatočné zníženie ceny.

   6. Zmeny v poskytovaní služieb

   6.1 Zmeny alebo odchýlky jednotlivých služieb od dohodnutého obsahu zmluvy o zájazde, ktoré sú nutné po uzavretí zmluvy a ktoré sme nespôsobili v zlom úmysle, sú dovolené, pokiaľ nie sú zmeny a odchýlky podstatné a nie sú na ujmu celkovému rázu objednaného zájazdu. Toto tiež platí aj pre prípadnú zmenu časov letu. Prípadné nároky na záruku zostávajú nedotknuté, pokiaľ sú zmenené služby zaťažené nedostatkami.

   6.2 Práva uvedené v predchádzajúcom odseku Vám prináležia aj v prípade podstatnej zmeny cesty a je potrebné ich uplatniť hneď po oznámení podstatnej zmeny.

   6.3 Zákazník nemá po uzavretí zmluvy nárok na zmeny s ohľadom na termín zájazdu, cieľ zájazdu, miesto nástupu zájazdu, pobyt alebo spôsob prepravy (zmena rezervácie). Ak sa však na jeho žiadosť vykonajú zmeny v rámci rezervácie, musí zaplatiť okrem novej ceny zájazdu aj príplatok vo výške 30 €. Toto platí predovšetkým pre zmeny mena. Iné zmeny rezervácie sa spracúvajú ako pri odstúpení.

   6.4 Zmeny rezervácie nie je možné vykonávať počas posledných 7 dní pred príchodom.

   6.5 Prípadné vyššie náklady, ktoré vzniknú na základe zmeny rezervácie, sa vyúčtujú klientovi podľa zvoleného spôsobu platby.

   6.6 Ak nevyužijete jednotlivé služby zájazdu, ktoré vám boli riadne ponúknuté, z dôvodov na vašej strane (napr. kvôli predčasnému návratu alebo iných naliehavých dôvodov), nevzniká nárok na čiastočné vrátenie ceny zájazdu.

   7. stornovanie pobytu

   7.1 Pred začiatkom zájazdu môžete kedykoľvek od zájazdu odstúpiť. Oznámenie o odstúpení nie je viazané na určitú formu, odporúčame však z dôvodov preukázateľnosti pre obidve strany písomné oznámenie o odstúpení alebo e-mail so žiadosťou o potvrdenie. Rozhodujúce pre odstúpenie je prijatie oznámenia o odstúpení v spoločnosti ADRIALIN BLUE.

   7.2 Náš paušálny nárok na poplatky za odstúpenie predstavuje:
   V prípade stornovania

   • do 30 dní pred príchodom 45 % ceny zájazdu
   • 29 až 22 dní pred príchodom: 50 % ceny zájazdu
   • 21 až 15 dní pred príchodom: 65 % ceny zájazdu
   • od 14 do 10 dní pred príchodom: 75 % ceny zájazdu
   • 9 až 7 dní pred príchodom: 85 % ceny zájazdu
   • 7 až 4 dni pred príchodom: 90 % ceny zájazdu
   • Pri neskoršom stornovaní alebo nenastúpení na zájazd: 95 % ceny zájazdu

   7.3 Odlišne od ustanovení uvedených pod odstúpením sa postupuje, keď využijete svoje právo a určíte náhradného cestujúceho. Predpokladom toho však je, aby spoločnosť ADRIALIN BLUE ako usporiadateľ zájazdu, dostala včas pred začiatkom zájazdu záväzné oznámenie, aby mohla urobiť potrebné zmeny. Predpokladom je ďalej, že náhradný cestujúci zodpovedá požiadavkám zájazdu a nie je to v rozpore so zákonnými predpismi, resp. úradnými nariadeniami. Potvrdením zmeny mena organizátorom zájazdu vstupuje nový účastník do práv a povinností zmluvy o zájazde. Nezabudnite, prosím, že z toho môžu vyplynúť zmeny v cene zájazdu. Navyše je potrebné uhradiť poplatok za zmenu vo výške 30,00 EUR.

   7.4 Máte možnosť preukázať spoločnosti, ADRIALIN BLUE ako usporiadateľovi, že sa nestala žiadna alebo podstatne menšia škoda ako sú požadované paušály.

   7.5 Preto vám pre istotu odporúčame uzavrieť poistenie nákladov za zrušenie a prerušenie zájazdu v poisťovni EUROPÄISCHE Reiseversicherungs AG, St. Alban-Anlage 56, poštový priečinok, CH-4002 Basel. Toto môžete pridať počas procesu rezervácie zájazdu.

   8. Odstúpenie/výpoveď zo strany ADRIALIN BLUE

   8.1 ADRIALIN BLUE môže pred začiatkom zájazdu odstúpiť od zmluvy o zájazde alebo po začiatku zájazdu zmluvu o zájazde vypovedať:

   • bez dodržania lehoty, keď cestujúci napriek upozorneniu neustále narúša realizáciu zájazdu alebo svojím správaním ohrozuje iných alebo sa správa inak v rozpore so zmluvou.
   • bez dodržania lehoty, keď je realizácia zájazdu výrazne sťažená, ohrozená alebo obmedzená v dôsledku vyššej moci alebo štrajku, ktorá/ý nebol/a pri uzavretí zmluvy predvídateľný/á

   Ak spoločnosť ADRIALIN BLUE vypovie zmluvu o zájazde podľa bodu a), potom cena zájazdu prepadá.
   Ak spoločnosť ADRIALIN BLUE odstúpi od zmluvy podľa bodu b) pred začiatkom zájazdu, budú vám ihneď vrátené všetky úhrady, ďalšie nároky sú výslovne vylúčené. Ak zmluvu vypovie spoločnosť ADRIALIN BLUE podľa bodu b) po začiatku zájazdu, tak dostanete späť časť ceny zájazdu, ktorá zodpovedá ušetreným nákladom spoločnosti ADRIALIN BLUE.

   8.2 Ak je v popise zájazdu alebo v iných dokumentoch, ktoré boli súčasťou zmluvy, stanovený minimálny počet účastníkov, tak môže spoločnosť ADRIALIN BLUE odstúpiť od zmluvy o zájazde najneskôr 22. deň pred začiatkom zájazdu, ak sa tento počet nedosiahne. Ak spoločnosť ADRIALIN BLUE v takom prípade odstúpi od zmluvy o zájazde, môže klient požadovať účasť na inom zájazde, pokiaľ je spoločnosť ADRIALIN BLUE schopná poskytnúť mu ho zo svojej vlastnej ponuky bez príplatku pre klienta. V opačnom prípade klient samozrejme ihneď uhradené platby z ceny zájazdu.

   9. Vybavenie nájomných objektov

   9.1 V prázdninových bytoch a prázdninových domoch je spravidla k dispozícii kompletný riad a príbor pre dostatočný počet rezervovaných osôb. Chladnička patrí v každom prípade k základnému vybaveniu, a preto sa vždy výslovne neuvádza v popisoch objektu. Všetky ostatné technické domáce spotrebiče sú k dispozícii iba vtedy, ak sú výslovne uvedené v popise.

   9.2 Ak je možný príjem cez satelit alebo kábel, v texte to bude vyjadrené ako Sat-TV resp. Kabel-TV. Týmto však nie je bezpodmienečne zaručené, že je možné prijímať aj programy v jazyku zákazníka.

   9.3 Ak je v opise uvedený záhradný nábytok, nie je povinne k dispozícii jedna záhradná stolička na osobu. Lehátka a slnečníky sú výslovne uvedené v opise objektu, inak nie sú k dispozícii.

   9.4 Všetky ponúkané ubytovania sú schválené podľa miestnych a vnútroštátnych ustanovení danej krajiny pre poskytovanie ubytovania. Prázdninové objekty sú vo všeobecnosti určené len na dovolenkové účely, čo sa prejavuje aj na spôsobe stavby a nábytku. Kúpeľňa a spálne sú oveľa menšie, postele iné ako zvyčajne. Mnohé je zamerané prevažne na účelnosť. Cestujúci by mal brať do úvahy, že v iných krajinách platia iné stavebné predpisy. Tak môžu byť balkónové a schodiskové zábradlia podstatne nižšie, schody strmšie, okná a dvere nezodpovedajú obvyklej priemyselnej norme Aj zvuková izolácia nie je vždy ako obvykle, zodpovedá však danostiam danej krajiny, takže môže byť zvuková a protihluková izolácia odlišná. Prázdninové domy často prenajímatelia sami obývajú počas roka, takže môžu byť, napr. časti zariadenia uzamknuté, pretože sa v nich nachádza ich vlastníctvo. Nájomníci však majú v každom prípade k dispozícii dostatok odkladacieho priestoru a miesta.
   Medzinárodne obvyklá klasifikácia hotelov podľa hviezdičiek informuje o úrovni hotela a spočíva na údajoch o kategóriách prílušnej krajiny.

   9.5 Pri údajoch o metroch štvorcových s ohľadom na veľkosť bytu ide o približné údaje, ktoré sa môžu odlišovať až o 10 %. Údaje o veľkosti obsahujú aj základné plochy zariadení, ktoré sú určené na použitie vami ako cestujúcim. Sem patria predovšetkým aj plochy balkónov, lodžií, zimných záhrad alebo terás.

   10. Práva a povinnosti nájomníka

   10.1 Ako nájomcovia máte právo na používanie celého prenajatého objektu vrátane hnuteľností a úžitkových predmetov. Zaväzujete sa, že budete s prenajatým objektom a jeho inventárom, prípadne so spoločným zariadením zaobchádzať čo najšetrnejšie.

   10.2 Ak počas doby nájmu spôsobíte Vy alebo Váš sprievod či hostia škody, ste povinní ich uhradiť.

   11. počet osôb

   11.1 Prenajatý objekt nesmie obsadiť viac osôb, než je stanovené v katalógu a než bolo potvrdené na cestovnom doklade (s výnimkou dieťaťa do 2 rokov).

   11.2 Pri rozhodovaní má prenajímateľ právo odmietnuť, príp. vykázať nadpočetné osoby alebo požadovať príslušnú čiastku nájomnej ceny vrátane vedľajších nákladov.

   12. Časy odletov, chech in a časy odchodu

   12.1 Čas odletu v deň príchodu a odchodu nájdete v potvrdení rezervácie a v cestovnej poukážke. V prípade zmeny časov odletu vás bude ADRIALIN BLUE včas informovať o zmene. Check in na letisku je pri väčšine letov 120 minút pred časom odletu. Pri letoch na krátke vzdialenosti by ste mali byť pri priehradke najneskôr 90 minút pred časom odletu. Pri letok na stredné a dlhé vzdialenosti by ste sa mali pri priehradke zaregistrovať najneskôr 120 minút pred časom odletu. Oneskorený príchod platí ako nedostavenie sa a môže mať za následok, že nebudete prepravený.

   12.2 Nezabudnite, prosím, že pri niektorých leteckých spoločnostiach sa pri check in pri priehradke platia dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli dodatočným nákladom, odporúčame vopred urobiť online check in cez internetovú stránku vyššie uvedenej leteckej spoločnosti. Možnosť online check in je spravidla k dispozícii 24 až 48 hodín pred odletom. Potrebné informácie pre online check in vám budú poskytnuté v dokumentácii k zájazdu.

   12.3 Ubytovať sa môžete v deň príchodu – pokiaľ nie je uvedené inak – od 14.00.

   12.4 V deň odchodu musíte ubytovanie opustiť najneskôr o 10.00 hodine a odovzdať ho prenajímateľovi, resp. poskytovateľovi služieb.

   12.5 Čas vyzdvihnutia v mieste ubytovania v deň odchodu nájdete na svojej cestovnej poukážke. V prípade krátkodobej zmeny vás bude včas informovať ADRIALIN BLUE alebo personál v mieste ubytovania.

   13. zodpovednosť

   13.1 Spoločnosť ADRIALIN BLUE ručí v rámci povinnej starostlivosti riadneho obchodníka za

   • svedomitá príprava zájazdu
   • starostlivý výber a kontrola poskytovateľov služieb
   • správnosť popisu služieb
   • riadne poskytnutie cestovných služieb dohodnutých podľa zmluvy o zájazde.

   13.2 Ručenie spoločnosti ADRIALIN BLUE za škody, ktoré nie sú telesné poškodenia, je obmedzené na trojnásobok ceny zájazdu, pokiaľ škoda cestujúcemu nebola spôsobená úmyselne alebo s hrubou nedbanlivosťou alebo pokiaľ je spoločnosť ADRIALIN BLUE sama zodpovedná za škodu vzniknutú cestujúcemu v dôsledku zavinenia poskytovateľa služby.

   13.3 Nárok na náhradu škody voči spoločnosti ADRIALIN BLUE je obmedzený alebo vylúčený do tej miery, ako je možné nárok na náhradu škody voči poskytovateľovi služieb uplatniť len za určitých predpokladov alebo obmedzení alebo je za určitých predpokladov vylúčený na základe medzinárodnej dohody alebo na základe súvisiacich zákonných predpisov, ktoré je možné aplikovať na služby poskytnuté poskytovateľom služieb.

   13.4 V rámci zákonných ustanovení ste povinní pri prípadne sa vyskytujúcich nedostatkov plnenia urobiť všetky uskutočniteľné činnosti, aby ste prispeli k odstráneniu nedostatkov a prípadne udržali vznikajúce škody čo najnižšie alebo im predišli. Okrem toho existuje predovšetkým povinnosť oznámiť reklamácie ihneď oddeleniam starostlivosti o zákazníka/kontaktným parterom, ktorí sú uvedený v cestovnej dokumentácii. V prípade úmyselného zanedbania okamžitého oznámenia nedostatkov odpadá povinnosť na zníženie alebo náhradu škody organizátora zájazdu.

   13.5 Poskytovatelia služieb (majitelia, držitelia kľúčov, agentúra atď.) nemajú funkciu vedúceho zájazdu ani nie sú zástupcami spoločnosti ADRIALIN BLUE, ani nemajú oprávnenie uznávať nároky a vydávať právne záväzné vyhlásenia a/alebo ich prijímať.

   13.6 Nároky kvôli poskytnutiu cestovných služieb v rozpore so zmluvou môžete voči spoločnosti ADRIALIN BLUE uplatniť do dvoch rokov po zmluvne predpokladanom ukončení zájazdu, pričom nutne odporúčame písomnú formu. Vaša cestovná kancelária nie je oprávnená prijať ohlásenie nárokov na záruku a náhradu škody. Predpokladom je, že služby pri cestovaní alebo Vami prijaté náhradné služby neboli poskytnuté v súlade so zmluvou, že ste nedostatky ihneď nahlásili a nedošlo k dostatočnej náprave. Ak kvôli nedostatkom došlo k značnému obmedzeniu cesty, môžete vypovedať cestovnú zmluvu. Predpokladom spravidla je, že ste sa v primeranej lehote dožadovali nápravy u ADRIALIN BLUE, pričom táto lehota uplynula bezvýsledne.

   13.7 Tour-operátor nenesie zodpovednosť za pravdivosť údajov uvedených v opise mesta, nakoľko nie sú predmetom zmluvy, nemá vplyv na uverejnenie, ani možnosť overenia pravdivosti.

   13.8 Medzi vami a spoločnosťou ADRIALIN BLUE platí ako dohodnutá premlčacia doba jeden rok po zmluvne predpokladanom ukončení zájazdu.

   13.9 Postúpenie nárokov voči spoločnosti ADRIALIN BLUE na tretiu stranu, či už na manžela alebo príbuzného 1. stupňa, je vylúčené. Rovnako je neprípustné súdne uplatňovanie nárokov účastníka zájazdu treťou stranou vo vlastnom mene.

   13.10 Poškodenia batožiny alebo oneskorenia doručenia pri leteckých zájazdoch alebo iných prepravách by sa mali ihneď oznámiť na mieste aj príslušnému prepravnému podniku a malo by sa vyžiadať písomné potvrdenie (napr. Lost Report pri leteckej preprave), aby sa predišlo strate nároku podľa medzinárodnej dohody.

   14. pokyny v súvislosti s cestovaním

   14.1 Informácie o platných ustanoveniach vjazdu, pasových a vízových predpisoch nájdete v informáciách o ceste a bezpečnostných upozorneniach zahraničného úradu na https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise a u nás na príslušných veľvyslanectvách a konzulátoch.

   14.2 Ako cestujúci ste sám zodpovedný za dodržiavanie všetkých vízových, očkovacích a colných predpisov, ktoré sú dôležité pre realizáciu zájazdu. Sem v každom prípade patrí povinnosť mať pri vstupe pripravené platné cestovné dokumenty. Všetky škody, zvlášť úhrada nákladov za odstúpenie od zmluvy, ktoré vyplývajú z nerešpektovania týchto predpisov, idú na vaše náklady.

   14.3 Za príplatok vo výške 20,00 EUR vystavíme osobitné potvrdenia, ktoré sú potrebné na žiadosť o vízum. Tieto sa zašlú poštou.

   15. Kompetencia súdu

   15.1 Neúčinnosť jednotlivých ustanovení zmluvy nemá za následok neúčinnosť celkovej zmluvy.

   15.2 Zákazník môže touroperátora zažalovať iba v mieste jeho sídla.

   15.3 V prípade žalôb organizátora zájazdu proti klientovi je rozhodujúce bydlisko klienta. V prípade žalôb proti klientovi, resp. zmluvným partnerom zmluvy o zájazde, ktorí sú obchodníci, právnické osoby verejného alebo súkromného práva, ktoré majú svoje bydlisko alebo zvyčajné miesto pobytu v zahraničí alebo ktorých bydlisko alebo miesto zvyčajného pobytu nie je v čase podania žaloby známe, je dohodnutý príslušný súd v sídle organizátora zájazdu.

   15.4 Vyššie uvedené ustanovenia neplatia,

   • ak a pokiaľ zo zmluvne nezmeniteľných ustanovení medzinárodných dohôd, ktoré sa uplatňujú pri zmluve o zájazde medzi zákazníkom a touroperátorom, vyplynie niečo iné v prospech zákazníka alebo
   • keď a pokiaľ sú na zmluvu o zájazde aplikovateľné, nie nezáväzné ustanovenia v členskom štáte EÚ, do ktorého klient patrí, pre klienta výhodnejšie ako vyššie uvedené ustanovenia alebo príslušné zákonné predpisy.

   15.5 Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online. Platformu nájdete na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Naša e-mailová adresa znie: sk@adrialin.com